Drina prepuštena na milost i nemilost šljunkarima? (+VIDEO)

Rijeka Drina u Šepku kod Zvornika (Foto: Creativo)

Izmjenama i dopunama pravilnika iz februara 2021. godine prolongiran je rok za izradu Plana i programa praćenja stanja rijeka do 2023. godine.

U namjeri da saznaju šta su Policijske uprave Bijeljina i Zvornik u protekloj godini učinile da otkriju i spriječe šljunkare da nelegalno vade i prevoze šljunak na područjima koje su pod njihovom ingerencijom, aktivisti grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“, i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine” obratili su se ovim institucijama, ali su od njih dobili više nego šture podatke. Koji su valjda u skladu sa obimom preduzetih radnji?

„U toku 2021. godine ova uprava postupala je po tri zahtjeva nadležnih tužilaštava, a u vezi podnesenih prijava koje se odnose na eksploataciju prirodnih materijala šljunka i pijeska. Jedan od zahtjeva ispostavljen je od OJT Bijeljina i u vezi sa tim podnesen je izvještaj nadležnom tužilaštvu. dok su druga dva zahtjeva ispostavljena od strane OJT Doboj i rad po navedenim zahtjevima je u toku“, dostavljen je odgovor iz PU Bijeljina o sudbini prijava podnešenih u protekloj godinu.

Za razliku od bijeljinske, PU Zvornik se potrudila da čak zaboravi i da su zvorničkim aktivistima u junu prošle godine konkretno odgovorili da su postupajući po njihovoj prijavi za sumnje u nelegalnu eksploataciju šljunka i devastacije u MZ Kozluk, Tršić, Čelopek i Karakaj, te četiri prijave proslijedili nadležnom tužilaštvu u Bijeljini.

„U vezi sa Vašim Zahtjevom za pristup informacijama, obavještavamo Vas da na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine policijski službenici PU Zvornik su postupili po Zahtjevu za prikupljanje obavještenja Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a u vezi sa Izvještajem o preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika PU Zvornik, nakon čega je Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina podnešen Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama“, odgovorili su, a da ništa nisu rekli, iz PU Zvornik.

„Ovo se po dosadašnjem ponašanju i blagonaklonom odnosu policije prema nelegalnim šljunkarskim aktivnostima, njihovim “zatvaranjem očiju” za prevoz nelegalno eksploatisanog šljunka putevima na zvorničkom području, kao i ignorisanjem naših prijava, moglo i očekivati. Nisam uopšte iznenađen ovakvim odgovorom.“, riječi su člana grupe aktivista iz Zvornika Dušana Aćimovića, koji je dodadao da kamioni i bez cerade bez ikakvih sankcija prolaze uz samu njegovu kuću u Tršiću.

A, koliko god se u JU „Vode Srpske“ trudili da ubijede aktiviste koji se bore za uređenu oblast eksploatacije minerala iz korita rijeke Drine i zemljišta uz obalu, kao i širu javnost, da sve funkcioniše kako treba i da oni iz „Voda“ vrše povjerenu im funkciju upravljanja vodotokom u RS, situacija na terenu ih demantuje i već duže se nameće zaključak da je ova rijeka prepuštena na milost i nemilost šljunkara.

Demantovali su ih i iz Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS u Izvještaju o nalazima revizije objavljene za period od 2017. godine do sada konstatacijom da su Elaborat za održavanje rijeke Drine za pojedinačne lokalitete izrađivala zapravo privredna društva na zahtjev zainteresovanih subjekata, odnosno šljunkari sa kojima je JU „Vode Srpske“ zaključivala ugovore o održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta putem neposrednog ugovaranja.

„Takvi elaborati ni po svom sadržaju niti po postupku izrade i donošenja nemaju karakter elaborata utvrđenih pravilnikom i ne obezbjeđuju planski pristup dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka rijeke Drine“, stoji u nalazu revizora, koji su naveli primjer da u 2017. godini reviziji nisu prezentovani dokumenti da je „vršeno bilo kakvo planiranje lokacija na rijeci Drini na kojima je potrebno vršiti dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka“.

Umjesto da preuzme punu kontrolu nad ovim procesom, ova Javna ustanova to izgleda nema namjeru učiniti barem do iduće, 2023. godine. Izmjenama i dopunama pravilnika iz februara 2021. godine prolongiran je rok za izradu Plana i programa praćenja stanja rijeka do 2023. godine. Do tada će se, prema izmjenama, dodjela lokacija za održavanje riječnih korita i vodnog zemljišta, dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka vršiti na osnovu pojedinačnih elaborata.

A, kako izgleda rijeka Drina, „zaštićena“ od šljunkara i od nadležnih za upravljanje i vršenje nadzora nad zakonitošću upravljanja, pogledajte u videu „Da li nam je rijeka Drina kriva?“.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
578914632Unesite mišem ovo: 2745