Dr BILJANA JOVKOVIĆ – Vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu

1

 

Biljana Jovković rođena je 1978. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila je 1992. godine u Sarajevu sa odličnim uspjehom, a srednju ekonomsku školu, smjer komercijalni tehničar, u Zvorniku kao nosilac Vukove diplome 1997. godine. Po završetku srednje škole upisala je Ekonomski fakultet u Kragujevcu i završila studije na smjeru Finansije i računovodstvo sa prosječnom ocjenom u toku studija 9,42.

U toku studiranja bila je više puta nagrađivana povodom Dana Univerziteta. Postdiplomske studije na magistarskom kursu Finansijsko-računovodstvena analiza upisala je školske 2002/2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student čije se školovanje finansira iz budžeta. Magistarsku tezu odbranila je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Objavila je više radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Radnu karijeru započela je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 2002. godine izborom u zvanje asistenta pripravnika, a 2007. godine izabrana je za asistenta na predmetu Kontrola i revizija. 2013. godine izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast računovodstvo, revizija i poslovne finansije.

Angažovana je na master i doktorskim akademskim studijama Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. 

”Našla” se kao jedna od uspješnijih  bivših učenika zvorničke srednje škole u monografiji

“Tragom jednog stoljeća” objavljene povodom 100 godina njenog postojanja, a čije “priče” prenosimo kako bi  podsjetili na njih ili ih, na ovaj način, “upoznali”. Prenosimo ih kako su napisane u monografiji, bez mijenjanja navedenih podataka u njoj, otuda da je Biljana vanredni profesor, ako je u međuvremenu postala redovni profesor, čestitamo...

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
793856412Unesite mišem ovo: 7198