JAVNI POZIV ZA PRIJEM DJECE U DJEČIJI VRTIĆ „NEVEN“ ZA RADNU 2020/2021.GODINU

50

 

Obavještavamo radnike privrednog društva “Alumina” kao i treća lica koja su zainteresovana za korištenje usluga predškolskog obrazovanja i vaspitanja da je raspisan javni poziv za prijem djece u jasličke i vrtićke grupe - uzrasta od navršene 1 (jedne) godine života do polaska u školu, a najdalje do 7 navršenih godina, sve u skladu sa Pravilnikom o upisu, prijemu i kriterijumima za prijem djece u dječiji vrtić „Neven“ – “Alumina” d.o.o. Zvornik.

51

Prijave za upis i prateću dokumentaciju neophodnu za upis djeteta, zainteresovani roditelji mogu preuzeti od administrativno – tehničkih referenata organizacionih jedinica kojima pripadaju ili u prostorijama službe sekretarijata- kancelarija protokola ( u prizemlju upravne zgrade) u periodu od 07 do 15 časova svakog radnog dana.

Potrebna dokumentacija za prijavu djeteta u vrtić je:

- Prijava za upis (obrazac preuzeti od referenta ili sa protokola društva)

- Upitnik za roditelje (obrazac preuzeti od referenta ili sa protokola društva)

- Izvod iz matične knjige rođenih djeteta
- Dokaz da je dijete ispisano iz prethodnog vrtića (ako je pohađalo vrtić)
- Potvrda mjesta prebivališta roditelja
- Kopije ličnih karti roditelja/staratelja
- Dodatna medicinska dokumentacija djeteta (ako ima, a u vezi sa tačkom 14 prijave za upis djeteta)
- Kućna lista

Uz gore navedenu dokumentaciju, pripadnost nekoj od navedenih kategorija lica dokazuje se propisanom dokumentacijom izdatom od strane nadležnih službi/organa i to za:

1. Djeca čiji su roditelji sa invaliditetom
2. Djeca samohranih roditelja
3. Djeca iz porodica sa troje ili više djece
4. Djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak
5. Djeca pripadnici manjinskih etničkih zajednica
6. Djeca iz porodice čiji je uži član porodice obolio od teškog oboljenja
7. Zaposlenost roditelja

Kompletnu dokumentaciju, a kako je prethodno navedeno, roditelji dostavljaju na protokol društva ( kancelarija u prizemlju upravne zgrade) najkasnije do 01.02.2021.godine. Informacije o primljenoj djeci roditelji će dobiti od administrativne službe vrtića- telefonskim putem, objavljivanjem Odluke o prijemu
djece na Oglasnu tablu vrtića i društva, a najkasnije do 15. februara 2021. godine.

Rok za žalbe na Odluku o prijemu djece je 8 dana po isticanju odluke na oglasnoj tabli OJ dječiji vrtić “Neven” i oglasnoj tabli društva. Žalba na prijem dostavlja je putem protokola društva Ovlaštenom licu.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
378162954Unesite mišem ovo: 5827