Netransparentno direktno ugovaranje sa izvođačima radova kao način da se poslovi usmjere prema šljunkarima bliskim vlastima

Eksploatacija šljunka na području Šamca Foto: Creativo)

„Iako su i u ranijem periodu druge firme dale uveliko bolje ponude za predmetne lokacije, odabirani su bliski vlastima, a tako je i ovaj puta kada su poslovi na lokalitetu Zasavica dati upravo privilegovanoj šljunkarskoj firmi“, naveli su grupi „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ šljunkari iz Šamca, koji tvrde i da će na ovaj način bužet RS biti oštećen za  više stotina hiljada maraka.

Reagujući na prijave „građanske patrole“ da se u koritu rijeke Bosne, na području Šamca, vrši iskop šljunka za koji prethodno nije objavljen javni poziv, reagovala je Republička uprava za inspekcijske poslove RS, dostavivši odgovor neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ da se radi o legalnoj eksploataciji šljunka.

„Povodom vašeg dopisa obavještavamo vas da da je 22.03.2022. godine privredno društvo „Martić Inter-copp“ d.o.o. Modriča dobilo vodnu saglasnost za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetima od Dionice 1 do Dionice 2 na području opština Modriča, Vukosavlje  i Šamac. Navedene dionice obuhvataju i područje Zasavice“, naveli su u svom odgovoru iz Sektora vodne inspekcije Inspektorata RS, sa dopunskim informacijama da je vodni inspektor obišao navedene dionice i da će one u narednom periodu biti predmet njihovih redovnih kontrola.

Vodni inspektori, međutim, očigledno nisu mogli da provjere tvrdnje građana iz te mjesne zajednice da se radi o dislokaciji čak 200.000 m3 šljunka.

U traganju za informacijama kako je modričko preduzeće moglo dobiti saglasnost i vršiti eksploataciju šljunka bez prethodno raspisanog javnog poziva, Grupa je utvrdila da je posljednji javni poziv za ovaj lokalitet bio 2020. godine, a da su radovi u ovoj godini ustupljeni „Martić Inter-coppu“ d.o.o. na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio 17. februara ove godine, a stupio je na snagu osam dana kasnije objavom u Službenom glasniku RS.

„U slučaju potrebe hitnog obezbjeđenja većih proticajnih profila riječnog korita, s ciljem smanjenja ili potpunog otklanjanja rizika plavljenja ili degradacije riječnih obala, Ustanova može zaključiti Ugovor i bez raspisivanja Javnog poziva sa izvođačem radova“,  citirani je član 11 Pravilnika.

Međutim, bez obzira na formalne pretpostavke zakonitosti ovih radova, u ovom i drugim brojnim slučajevima nije obezbjeđena transparentnost postupka, na što u svojim izvještajima ukazuje i Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS. Naime zaključci izvještaja revizije učinka sa kraja decembra prošle godine su da nadležne institucije nisu uspostavile planski pristup dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka, kao i da se dodjela lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka ne zasniva na planskim dokumentima, analizama stanja vodotoka, potrebama i prioritetima.

Dodatno, u ovom slučaju su produbljene ranije iznešene sumnje od strane šamačkih šljunkara da se poslovi sa dodjelom ugovora u slivu rijeke Bosne namještaju, na štetu firmi koje nisu bliske republičkim vlastima a u korist favorizovanih, o čemu je portal Antikorupcija.info već ranije izvještavao.

„Već smo ukazivali na sumnje da nadležno ministarstvo, preko JU “Vode Srpske”, ciljano utiče na dodjelu sprudišta na rijeci Bosni, preko formalno raspisanih javnih poziva, unaprijed odabranim firmama, pa je, primjera radi, samo firma “Martić Intercoop” dobila osam ugovora na poslednjem, u jesen prošle godine raspisanom Javnom pozivu za sliv rijeke Bosne, koji su potom aneksirani za ovu godinu i skoro istekli. Iako su i u ranijem periodu druge firme dale uveliko bolje ponude za predmetne lokacije, odabirani su bliski vlastima, a tako je i ovaj puta kada su poslovi na lokalitetu Zasavica dati upravo ovoj privilegovanoj šljunkarskoj firmi“, obratili su grupi „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ šljunkari iz Šamca, koji tvrde i da će na ovaj način, dodjelom ugovora neposrednim ugovaranjem, bužet RS biti oštećen za  više stotina hiljada maraka.

Šteta može biti i veća, kažu šamački šljunkari, jer se pokazalo do sada da iza šljunkara koji su favorizovano dobijali poslove na njihovom području ostaje pustoš, da se mineral vadio i izvan dodjeljenih eksploatacionih polja, pa i sa poljoprivrednog zemljišta. Kažu da je to zbog toga što na njih inspekcijski organi takođe gledaju blagonaklono, jer su pod uticajem vladajućih stranaka na republičkom nivou.

Što se tiče odgovora JU „Vode Srpske“, kojima je neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ takođe proslijedila upit o iskopu šljunka na području šamačke opštine, iz ove ustanove on još nije stigao. Umjesto toga, „Vode Srpske“ su na svom tek otvorenom YouTube kanalu postavili video prikaz eksploatacije šljunka u slivu rijeke Bosne, upravo na lokalitetu za koji nije raspisivala javni poziv, već je poslove direktno ugovorila sa izvođačem radova.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
831695472Unesite mišem ovo: 2331