Proširenje drugog vrtića u planu, za treći se kupuje poslovni prostor

1

 

- Kada će i da li će vrtić u Sprečanskoj ulici dobiti obećane prostorije za boravak  djece napolju, pitali su nas neki roditelji žaleći se da djeca, pogotovo  ona manja, nemaju mogućnosti za igru vani jer vrtić nema dvorište.

“Vrtić koji se nalazi u sastavu predškolske ustanove “Naša radost” smješten je u ulici u kojoj se  privodi kraju gradnja dva velika stambeno poslovna objekta. Uskoro počinje  gradnja još jedne zgrade odmah do vrtića. Sve je više okolo betona i zgrada, a djeca nemaju gdje da izađu, da se igraju. One starijeg uzrasta  vaspitači ponekad izvode vani, a ovi manji kao pilići sve vrijeme su u zatvorenom prostoru. Od otvaranja objekta, već četiri godine, obećava se da će se to riješiti i obezbijediti dodatni prostor za igru, ali sve to predugo traje, priča nam jedan roditelj koji je siguran da bi se djeca više radovala odlasku u vrtić kada bi mogla dio vremena provesti van tog objekta.

3

Direktor PU “Naša radost” Vukomir Stanković kaže da su na putu da riješe taj problem.

- U planu je da se preko puta objekta u Sprečanskoj ulici, kupi prostor za našu ustanovu. Postoje četiri vlasnika, BošnJaka, od koji su tri pristala da prodaju zemljište za ove namjene, ostao je još jedan koji će uskoro doći u Zvornik radi dogovora o prodaji zemlje. Tada bi  mogli da tu napravimo dvorište sa djecu, sa spravama za igru kao u našem vrtiću u ulici Svetog Save, pojašnjava Stanković.

U ovom objektu, u blizini “B” blokova trenutno ima 140-oro djece, i svi kapaciteti su popunjeni.

11

I dok se u drugom vrtiću, tako da kažemo, nadaju proširenju, u planu je kupovina prostora i za otvaranje trećeg objekta.Za predstojeću sjednicu gradske skupštine preloženo je usvajanje odluke o kupovini poslovnog prostora u Zvorniku za potrebe JU “Naša radost”.

Kupovinu prostora i otvaranje još jednog objekta za obdanište, u gradskoj upravi opravdavaju  listom čekanja više od dvijestotine djece na upis u vrtić. Na osnovu skupštisnkog materijala radi se o bivšoj kući Dragana Spasojevića.

U prijedlogu odluke koji objavljujemo možete pročitati detalje vezane za kupovinu i cijenu prostora budućeg, trećeg gradskog vrtića, jer će skupštinaka većina najvjerovatnije usvojiti ovu odluku.

 

 

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 22.Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике Српске'' број124/08, 58/09 и 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник на 14. редовној сједници одржаној _________ 2022. године, донијела је

OДЛУКУ
о куповини пословног простора у Зворнику, за потребе
ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник

I
Град Зворник ће за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник извршити куповину
пословног простора и дворишта у Зворнику који се налази у стамбено-пословном објекту у
Улици Вука Караџића бр. 73, изграђеном на земљишту означеном као кп.бр .264/9 к.о.Зворник-
град уписаним у лист непокретности бр. 1725 КО Зворник-град, који се састоји од пословног
простора у приземљу, подуложак број 9, пословни простор у ванпривреди, посебан дио зграде
бр. 15 површине 422 м2; пословног простора на првом спрату, подуложак број 9, пословни
простор у ванпривреди, посебан дио зграде бр. 16 површине 307 м2, укупна површина
пословног простора 729 м2 и дворишта, подуложак број 9, двориште, посебан дио зграде бр. 17
површине 1301 м2, власаништво на земљишту Носиоци права заједничке својине и на посебним
дијеловима зграде, уписаним у подуложак број 9. Д.о.о.''Еникон градња'' Зворник са 1/1, за
укупну цијену од 1.988.830,00 КМ. (словима:милиондеветстотинаосамдестосамхиљада
осамстотинатридесетконвертибилнихмарака).

II
Овлашћује се Градоначелник Зворника да са д.о.о. ''Еникон градња'' Зворник закључи уговор о
купопродаји непокретности из тачке I ове одлуке.
III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ је садржан у члану 22. Закона о стварним правима којим је прописано да
непокретностима које су у власништву јединица локалне самоуправе, као носиоца права
својине јавног права, располаже управља и користи орган који је по закону надлежан, и члану
39. Закона о локалној самоуправи којим је између осталог прописано да скупштина града
доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,односно града.
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Скупштина града Зворник је на сједници одржаној 05.09.2021. године донијела одлуку да се
распише конкурс за куповину пословног простора у Зворнику укупне корисне површине 700 м2 и
1300 м2 дворишта за дјечије игралиште који посједује уредну грађевинску документацију и који
је укљижен у катастру непокретности, а који се налази у ужем градском подручју, а за потребе
ЈПВОУ ''Наша радост'' Зворник. Поступајући по одлуци Градоначелник Зворника је расписао конкурс и формирао комисију за спровођење истог. На конкурс за купопродају пословног простора се пријавио само један учесник д.о.о. ''Еникон градња'' Зворник, који је понудио пословни простор наведен у диспозитиву одлуке, укупне површине од 729 м2 и двориште
површине 1301 м2. Уз понуду је приложио тражену документацију. Именовани је за понуђени
пословни простор и двориште тражио цијену од 1.988.830,00 КМ, односно 2.050,00 КМ за 1/м2
пословног простора и 380,00 км за 1/м2 дворишта. Према приложеној процјени урађеној од
грађевинског вјештака Драгана Јевтића тржишна вриједност наведеног простора износи 2.213.925,00 км, односно 2.100,00 КМ/м2 пословног простора и 525,00 КМ/м2 дворишта. С обзиром да је понуђена цијена нижа од тржишне цијене утврђене вјештачењем вјештака грађевинске струке, а да пословни простор и двориште испуњавају све услове из конкурса
предлажем Скуштини града Зворник доношење одлуке о куповини истог.

ОБРАЂИВАЧ ПРЕДЛАГАЧ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ            ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАJA      

 

1 Comments

B blok (nije registrovan)

12 September 2022

Divno! Vrtic pored benzinske pumpe i magistralnog puta. Bravo! Djeca treba da su izlozena izduvnim gasovima i opasnosti od eksplozije na pumpi.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
845719263Unesite mišem ovo: 3151