„Vode Srpske“ aneksirale ugovore sa šljunkarima u slivovima rijeka Drine i Bosne produžetkom saglasnosti i odobrenja

Šljunkarenje u Miloševcu kod Modriče (Foto: Creativo)

„Vode Srpske“ su naglasile da u ovoj godini Javna ustanova nije zaključila nijedan ugovor za poslove održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala  iz vodotoka za sliv rijeka Drina i Bosna, obavijestivši o tome zvanično aktiviste koji se zalažu za uređenu oblast upravljanja vodotokom.

JU „Vode srpske“ su aneksirale ugovore za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala  iz vodotoka za slivove rijeka Drine i Bosne, produživši privrednim društvima saglasnosti i odobrenja najduže do kraja prve polovine godine.

Prema podacima koji su dostavljeni neformalnim grupama građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine“ i „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, trenutno su aktuelni ugovori sklopljeni za četiri lokaliteta u slivu rijeke Drine i devet u slivu rijeke Bosne.

Na području Bijeljine u Međašima za „Buk promet“ su radovi produženi do 27. februara, na lokalitetu „Pavlovića most“ za „DMS Company“ ugovor je produžen do 15.maja, a tom preduzeću određen je novi rok za izvođenje radova i vađenje šljunka u Balatunu do 30. juna. U ovom slivu na lokalitetu „Topola“ kod Bratunca radove izvodi preduzeće „Nikos“ d.o.o. iz tog grada i trebaju ih okončati do 30. aprila.

Dozvolu i saglasnost za izvođenje produženih radova u slivu rijeke Bosne na području Doboja u Šešlijama ima „Drvoprerada Đurić“ iz Dervente, kao i u „Pijeskovima“ nadomak grada, a ove radove treba da okonča do 30.aprila.

Šamačko preduzeće V.P. „Ušće Bosne“ a.d. produbljivati i čistiti će korito rijeke u Botajici kod Modriče do 24. februara. Svih preostalih šest ugovora realizuje modričko šljunkarsko preduzeće „Martić Interkop“ d.o.o. U ovom mjesecu, do 25. februara treba da završi radove na lokalitetu “Modriča mostovi“,  a do 4. marta na lokaciji „Gornje polje“ kod Modriče i „Burum/Barićka“ na području Šamca. Do 30. aprila „Martić Interkop“ će radove izvoditi na području modričke mjesne zajednice Miloševac „Miloševačko polje“, a na modričkoj, odnosno šamačkoj lokaciji „Magistrala“ i „Prudovi“ radovi će trajati do 31. maja ove godine.

„Vode Srpske“ su naglasile da u ovoj godini Javna ustanova nije zaključila nijedan ugovor za poslove održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala  iz vodotoka za sliv rijeka Drina i Bosna, obavijestivši o tome zvanično aktiviste koji se zalažu za uređenu oblast upravljanja vodotokom.

Iz ove tri grupe su jedinstveni da su razlozi tome što se ovom poslu ne pristupa na odgovarajući način, odnosno nadležne institucije ne ispunjavaju obavezu da se planira i planski vrši izbor mjesta na kojim će se vršiti dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka. Te obaveze precizirane su u Pravilniku o uslovima i načinu dislokacije i vađenje materijala iz vodotoka još 2003. godine, kao i onom iz 2017.

„Takođe, Izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2020. godine, prolongiran je rok za izradu Plana i programa praćenja stanja rijeka do 2023. godine, čime se očigledno situacija neće promjeniti nabolje. Dodatni problem je što JU „Vode Srpske“ nisu uspostavila registar izdatih vodnih saglasnosti za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u RS, koji je javno dostupan svim zainteresovanim subjektima i građanima.“, reakcija je grupa na činjenicu da trenutno nema planiranja na kojim lokalitetima je potrebno izvesti radove tokom ove godine i da Javni pozivi dolaze dosta kasno tokom godine i onda se produžavaju prvobitno određeni rokovi.

Aktivisti kažu da će u narednom periodu veću pažnu posvetiti kontaktima sa jedinicama lokalne samouprave i da će na sastancima sa njihovim predstavnicima animirati ih i ukazati na potrebu da i lokalne samouprave intenzivnije učestvuju u aktivnostima u vezi sa uređenjem vodotoka i eksploatacijom riječnog materijala na svojoj teritoriji.

„Činjenica je iz nalaza revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora RS objavljene za sliv Drine krajem decembra prošle godine da, „jedinice lokalne samouprave nisu dostavljale, niti je JU „Vode Srpske“ od njih tražila prijedloge lokaliteta na kojima je neophodna dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka Drine“, a provjerom smo utvrdili da je takva situacija i za sliv rijeke Bosne – stav je tri pomenute aktivističke grupe po ovom pitanju.

( antikorupcija.info )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
521748936Unesite mišem ovo: 2451