Zbog neadekvatnog inspekcijskog nadzora i blage kaznene politike, šljunkarima isplativije nelegalno vađenje šljunka od eksploatacije po javnim pozivima

Rijeka Bosna, kod Žepča (Foto: Creativo)

Građanski aktivisti koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču su zauzeli jedinstven stav da nadležni za upravljanje vodotokom u saradnji sa lokalnim vlastima trebaju promjeniti praksu po kojoj se ne vrše radovi u koritu rijeka, ukoliko se na javni poziv ne jave zainteresovani šljunkari.

Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo je 10. avgusta raspisala Javni poziv za vađenje vodnog materijala na lokalitetima “Ulišnjak” u općini Maglaj i “Brezovo polje” u općini Žepču u slivu rijeke Bosne, kao i za tri lokaliteta u općini Gornji Vakuf/Uskoplje u slivu rijeke Vrbas, ali nije izvjesno da će se na njega javiti zainteresovana privredna društva za izvođenje radova.

Da je to tako, može se pretpostaviti iz slučajeva krajem prošle godine, kada na Javni poziv Agencije, niti za jedan od četiri ponuđena lokaliteta na području Grada Zavidovići u slivu rijeke Krivaje, na lociranim kritičnim mjestima za moguće poplave prilikom obilnijih padavina i gdje je bilo neophodno ćišćenje i produbljivanje korita rijeka radi povećanja proticajnog profila, nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Takođe, izostali su radovi i na pet lokaliteta u općini Maglaj, jer nije bilo prijava zainteresovanih privrednih društava po Javnom pozivu sa kraja septembra prošle godine, iako su u predlaganju lokacija učestvovale lokalne vlasti Maglaja, nadležni u Agenciji za vodno područje rijeke Save i članovi neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“.

“Učestvujemo u predlaganjima čišćenja kritičnih mjesta u općini Maglaj i tokom svojih aktivnosti na prigodne načine u akcijama ukazujemo na neophodnost radova i čišćenje korita rijeke Bosne, kako bi se smanjili rizici od mogućih poplava. Zauzvrat, od šljunkara imamo čak optužbe da su zbog naših aktivnosti odustali od prijava na Javne pozive. Time priznaju da im se više isplati, odnosno da im je “jeftinije” nelegalno vaditi šljunak, koji im je potreban za privrednu djelatnost kojom se bave, nego da to rade legalno prijavom na Javni poziv, dobijanjem vodne saglasnosti i da se ugovorom obavežu za vađenje elaboratom utvrđene količine vodnog materijala, koji je osim šljunka za dalju upotrebu i prodaju i nekomercijalni materijal” – pojašnjavaju za portal Antikorupcija.info iz NNG u Maglaju.

Zbog izostanka prijava na Javni poziv sa kraja prošle godine, a neophodnosti da se radovi izvrše, Agencija iz Sarajeva je na tih devet lokaliteta u Gradu Zavidovići i općini Maglaj obnovila javni poziv 28.06.2022. godine, a za općinu Maglaj u “Ulišnjaku” 10.08.2022. godine, jer završetkom radova sa 31.05.2022. godine po aneksiranom Javnom pozivu iz prošle godine izvođač radova preduzeće “Profil Isolation” doo Žepče nije dostavilo zahtjev Agenciji za produžetak radova i Ugovora.

Zbog svega toga, građanski aktivisti koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču su zauzeli jedinstven stav da nadležni za upravljanje vodotokom u saradnji sa lokalnim vlastima trebaju promjeniti praksu po kojoj se ne vrše radovi u koritu rijeka, ukoliko se na Javni poziv ne jave zainteresovani šljunkari.

“Smatramo da zasigurno postoje druge opcije da se ti radovi izvedu, pa ukoliko preduzeća koja se bave ovom vrstom djelatnosti smatraju da nemaju interesa da sa mašinama uđu u korita, očiste ga i prodube i kao “nus” proizvod izvade i šljunak za svoje potrebe i prodaju, onda da lokalne zajednice ili Agencija za vodno područje rijeke Save ponude da to oni urade za novčanu ili neku drugu nadoknadu, ali se radovi naprosto moraju izvesti. Zbog toga smo u saradnji sa aktivistima u Maglaju, koji su dopis tog sadržaja uputili svojim lokalnim vlastima i mi našu inicijativu uputili Gradu Zavidovići i općini Žepče” – informacije su dobijene od neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne u Zavidovićima i Žepču“.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
862154379Unesite mišem ovo: 6816